Thursday, July 23, 2009

Happy Birthday

Today was my grandmother, Dorothy (Ziminski) Bocamazo's birthday. She was born today in 1930.
Today was also my gg grandmother, Mary (Nalewalski) Lindner's birthday. She was born today in 1871.

Happy Birthday Dorothy and Mary!

No comments:

Post a Comment